برنامه های تلوزیون کانال یک

دسامبر 2005 تا ژانویه 2008

قدرت گیری جمهوری اسلامی

11 دسامبر 2005

1

کتاب "بازی شیطانی"

18 دسامبر 2005

2

اسلام سیاسی و امپریالیسم

25 دسامبر 2005

3

مصاحبه با رابرت درایفویس نویسنده "بازی شیطانی"

15 ژانویه 2006

4

حمله امریکا به ایران؟ چرا؟

22 ژانویه 2006

5

امپریالیسم و اسلام سیاسی (1)

29 ژانویه 2006

6

امپریالیسم و اسلام سیاسی (2)

5 فوریه 2006

7

موضع مستقل ما

12 فوریه 2006

8

تاریخ مختصر سرمایه داری

19 فوریه 2006

9

آلترناتیو ما چیست؟

26 فوریه 2006

10

دموکراسی امریکایی و ایرانی

5 مارس 2006

11

دو مانع تاریخی: استبداد، امپریالیسم

12 مارس 2006

12

محافظه کاران نو و برنامه شان

19 مارس 2006

13

فلسفه تاریخ (1)

26 مارس 2006

14

فلسفه تاریخ (2)

2 آوریل 2006

15

فلسفه تاریخ (3)

9 آوریل 2006

16

فلسفه تاریخ (4)

16 آوریل 2006

17

رفتن به ریشه ها (1)

23 آوریل 2006

18

رفتن به ریشه ها (2)

30 آوریل 2006

19

رفتن به ریشه ها (3)

7 مه 2006

20

نامه احمدی نژاد به بوش

14 مه 2006

21

مصاحبه با رابرت درایفویس (حمله امریکا به ایران)

21 مه 2006

22

انتقال قدرت از شاه به خمینی

28 مه 2006

23

حمله امریکا به ایران؟ چرا؟

4 ژوئن 2006

24

دوستان و دشمنان ایران

11 ژوئن 2006

25

دوستان و دشمنان مردم

18 ژوئن 2006

26

مکاتب اقتصادی (1)

25 ژوئن 2006

27

اخبار - مکاتب اقتصادی (2)

2 ژوئیه 2006

28

جنبش دانشجویی در ایران

9 ژوئیه 2006

29

حمله اسرائیل به لبنان - مکاتب اقتصادی (3)

16 ژوئیه 2006

30

حمله اسرائیل به لبنان - پدیده اکبر گنجی

23 ژوئیه 2006

31

حمله اسرائیل به لبنان - مسافرت اکبر گنجی به امریکا

30 ژوئیه 2006

32

حمله اسرائیل به لبنان - درباره انقلاب اکتبر

13 اوت 2006

33

کودتای 28 مرداد

20 اوت 2006

34

کشاکش دو بربریت

27 اوت 2006

35

ماهیت دو رژیم

3 سپتامبر 2006

36

مسافرت خاتمی به امریکا

10 سپتامبر 2006

37

اسلام سیاسی و چپ - اقتصاد امریکا

17 سپتامبر 2006

38

بحران ساختاری نظام

24 سپتامبر 2006

39

قانونی شدن شکنجه در امریکا

1 اکتبر 2006

40

ماهیت دو رژیم (1)

8 اکتبر 2006

41

ماهیت دو رژیم (2)

15 اکتبر 2006

42

قدرت گیری جمهوری اسلامی (1)

22 اکتبر 2006

43

قدرت گیری جمهوری اسلامی (2)

29 اکتبر2006

44

قدرت گیری جمهوری اسلامی (3)

5 نوامبر 2006

45

قدرت گیری جمهوری اسلامی (4)

12 نوامبر 2006

46

قدرت گیری جمهوری اسلامی (5 ) اقتصاد سیاسی امریکا (1)

19 نوامبر 2006

47

اقتصاد سیاسی امریکا (2)

26 نوامبر 2006

48

اقتصاد سیاسی امریکا (3)

3 دسامبر 206

49

اقتصاد سیاسی امریکا (4)

10 دسامبر 2006

50

اقتصاد سیاسی امریکا (5)

17 دسامبر 206

51

اقتصاد سیاسی امریکا (6)

21 دسامبر 2006

52

اقتصاد سیاسی امریکا (7)

28 دسامبر 2006

53

اقتصاد سیاسی امریکا (8)

7 ژانویه 2007

54

اقتصاد سیاسی امریکا (9)

14 ژانویه 2007

55

اقتصاد سیاسی امریکا (10)

21 ژانویه 2007

56

اقتصاد سیاسی امریکا (11)

28 ژانویه 2007

57

اقتصاد سیاسی امریکا (12)

4 فوریه 2007

58

اقتصاد سیاسی امریکا (13)

11 فوریه 2007

59

اقتصاد سیاسی امریکا (14)

18 فوریه 2007

60

اقتصاد سیاسی امریکا (15)

25 فوریه 2007

61

اقتصاد سیاسی امریکا (16)

4 مارس 207

62

اقتصاد سیاسی امریکا (17)

11 مارس 2007

63

اقتصاد سیاسی امریکا (18)

18 مارس 2007

64

اقتصاد سیاسی امریکا (19)

25 مارس 2007

65

اقتصاد سیاسی امریکا (20)

1 آوریل 2007

66

اقتصاد سیاسی امریکا (21)

8 آوریل 207

67

اقتصاد سیاسی امریکا (22)

15 آوریل 2007

68

اقتصاد سیاسی امریکا (23)

22 آوریل 2007

69

به مناسبت اول ما مه

29 آوریل 2007

70

اقتصاد سیاسی امریکا (24)

6 مه 2007

71

اقتصاد سیاسی امریکا (25)

20 مه 2007

72

اقتصاد سیاسی امریکا (26)

27 مه 2007

73

اقتصاد سیاسی امریکا (27)

3 ژوئن 2007

74

اقتصاد سیاسی امریکا (28)

10 ژوئن 2007

75

حمله امریکا به ایران؟

17 ژوئن 2007

76

بربریت یا تمدن؟

24 ژوئن 2007

77

جمهوری اسلامی و تلویزیون های لوس آنجلسی

1 ژوئیه 2007

78

جمهوری اسلامی و امپریالیسم

8 ژوئیه 2007

79

سوسیالیسم قرن 21

15 ژوئیه 2007

80

درباره طبیعت  بشر (1)

22 ژوئیه 2007

81

درباره طبیعت  بشر (2)

29 ژوئیه 2007

82

دوستان و دشمنان مردم

5 اوت 2007

83

دموکراسی امریکایی و قانون اساسی امریکا

12 اوت 2007

84

کودتای 28 مرداد و قدرت گیری خمینی

19 اوت 2007

85

دموکراسی امریکایی - 11 سپتامبر - فاشیسم

26 اوت 2006

86

اقتصاد امریکا (1980-1929)

2 سپتامبر 2007

87

اقتصاد امریکا (2)

9 سپتامبر 2007

88

اقتصاد امریکا (3)

16 سپتامبر 2007

89

مسافرت احمدی نژاد به نیویورک

30 سپتامبر 2007

90

دخالت امریکا در ایران از سال 1946 تا به امروز

7 اکتبر 2007

91

جوایز نوبل 2007 - نقاط قدرت و ضعف نظام

14 اکتبر 2007

92

مسافرت پوتین به ایران

21 اکتبر 207

93

صعود و افول نظام ها

28 اکتبر 2007

94

اخبار - رفتن به ریشه ها (1)

4 نوامبر 2007

95

امریکای لاتین - رفتن به ریشه ها (2)

18 نوامبر 2007

96